Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Komendant Miejski PSP w Zamościu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęciu do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu na docelowe stanowisko starszy ratownik-kierowca. Praca w systemie zmianowym 24/48, liczba miejsc – 3.

Dokumenty należy składać w terminie do 10 listopada br., w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska kandydata z dopiskiem „Nabór do służby w KM PSP w Zamościu”, osobiście w sekretariacie Komendy w godz. 7.30-15.30 lub listownie, z tym że decyduje data wpływu do Komendy.

Szczegóły na BIP.