Informacja Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI
Alarm dla hodowców! Województwo lubelskie w obliczu epidemii wysoce zjadliwej grypy ptaków - jak się chronić?
  • Wybuch wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie lubelskim.
  • Wpływ choroby na lokalną ekonomię i zdrowie ptaków.
  • Zalecenia dla hodowców w celu prewencji.

Województwo lubelskie zmaga się z poważnym wyzwaniem związanym ze zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem żywnościowym - wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Zagrożenie to nie tylko stanowi ryzyko dla zdrowia ptaków, ale również powoduje znaczące konsekwencje ekonomiczne dla regionalnych hodowców drobiu. Władze wzywają do szczególnej ostrożności i stosowania środków zapobiegawczych, by uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Zidentyfikowanie dzikich ptaków, w tym gatunków wodnych, jako podstawowych nosicieli i rozprzestrzeniaczy wirusa HPAI, podkreśla potrzebę wzmożonej czujności wśród mieszkańców regionu. Szczególnie w tych okresach roku, kiedy obserwujemy migracje, należy zachować ostrożność i monitorować obszary potencjalnego kontaktu dzikiego ptactwa z hodowlanym drobiem.

Ekspertów niepokoi fakt, że choroba może być przenoszona nie tylko przez ptaki, ale również przez ludzi, np. za pośrednictwem odzieży i obuwia, które mogą przenosić wirusy z jednego miejsca na drugie. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo, zaleca się hodowcom przestrzegania zasad bioasekuracji, w tym regularnego dezynfekowania sprzętu, a także kontrolę dostępu do ferm przez osoby trzecie.

Aby przeciwdziałać szerzeniu się choroby, konieczne jest także ścisłe przestrzeganie protokołów weterynaryjnych i zgłaszanie wszelkich przypadków podejrzenia zakażenia do odpowiednich służb. Działania te mają kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony zdrowia i życia ptaków, ale również dla zachowania stabilności gospodarczej regionu, który znany jest z intensywnej hodowli drobiu. Wszystkie te środki powinny przyczynić się do ograniczenia skutków epidemii i ochrony lokalnej społeczności przed jej długotrwałymi konsekwencjami.


Starostwo Powiatowe w Zamościu