Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Zamościu w dniu 11 stycznia 2023 roku podjął Uchwałę nr 8/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Zamojskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.


Zapraszamy do udziału w konkursie i składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do 3 lutego 2023 r. do godz. 15:30 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie, opatrzonej pieczątką lub nazwą oferenta w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem:

 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2023 r.”
 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2023 r.”
 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU TURYSTYKI W 2023 r.”

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

www.facebook.com/powzam

 • uchwala-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.pdf
  405 kb
 • ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-2023.pdf
  361 kb
 • karta-oceny-formalnej-i-merytorycznej.pdf
  383 kb
 • oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx
  53 kb
 • wzor-wypelniania-oferty.pdf
  1 Mb
 • ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-2023.pdf
  234 kb
 • formularz_zgloszeniowy-na-czlonkow-komisji-2023.pdf
  121 kb