Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przypomina Mieszkańcom, że segregacja odpadów to nie wybór, ale obowiązek.

 

Od 1 stycznia 2020 r. w Zamościu segregujemy odpady komunalne z podziałem na 5 frakcji:

    -PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
    -SZKŁO
    -PAPIER
    -BIOODPADY
    -ODPADY ZMIESZANE (pozostałości z segregowania)

 

W ostatnim czasie Mieszkańcy otrzymali od PGK Sp. z o. o. informacje o nieprawidłowym segregowaniu odpadów, w szczególności BIOODPADÓW. W trakcie odbioru odpadów stwierdzono nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy segregacji, takie informacje zostały również przekazane do Urzędu Miasta Zamość. Przypominamy, że zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości,  obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określa się w drodze decyzji wysokość opłaty za odpady za dany miesiąc, w podwójnej wysokości opłaty.

Informujemy, że w przypadku kolejnego zgłoszenia przez podmiot odbierający odpady niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów tut. Organ będzie wszczynał postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji określającej podwyższoną stawkę opłaty.

Pamiętaj, BRĄZOWY POJEMNIK przeznaczony jest TYLKO na bioodpady czyli odpadki warzywne, owocowe, resztki jedzenia bez mięsa i kości, skoszoną  trawę, liście, kwiaty, trociny. NIE WRZUCAMY BIOODPADÓW DO POJEMNIKA W WORECZKACH i OPAKOWANIACH !!!!!