Zamojscy policjanci podsumowali efekty pracy w 2022 roku. Roczna odprawa odbyła się w świetlicy komendy. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy zamojskiej jednostki oraz zaproszeni goście: Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko i Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk. Podczas odprawy podsumowaliśmy ubiegły rok, omówiliśmy również kierunki działania w 2023 roku.

W mijającym tygodniu odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę Komendy Miejskiej Policji w Zamościu za 2022 rok. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko oraz Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk. Odprawa rozpoczęła się przyjęciem przez Pana Komendanta Wojewódzkiego meldunku o gotowości do rozpoczęcia narady.

Następnie Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk przywitał zaproszonych gości, zgromadzoną kadrę kierowniczą, policjantów i pracowników. Po tym przedstawił informacje na temat funkcjonowania tutejszej jednostki, zaprezentował także przedsięwzięcia realizowane w minionym roku. Pan Komendant nakreślił również nowe kierunki działania oraz zadania, jakie w bieżącym roku realizują zamojscy policjanci.

Później I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu mł. insp. Tomasz Halinowski podsumował rok pracy policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego. Omówił poziom realizacji zadań przez poszczególne komórki jednostki, stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu oraz podejmowane przez policjantów działania profilaktyczne, porównując uzyskane wyniki do lat ubiegłych. Szczególną uwagę zwrócił na realizowane przez policjantów zadania ukierunkowane na uspołecznianie naszych działań, podkreślając ważną rolę debat społecznych. 

W dalszej części odprawy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu nadkom. Marcin Muzyka omówił pracę pionu kryminalnego. Zaprezentował osiągnięte efekty w poszczególnych kategoriach przestępstw, podkreślając wysoki poziom wykrywalności, zwłaszcza w kategoriach  przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie.

Roczna narada służbowa w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu. Policjanci oraz siedzący przy stole Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, Stanisław Grześko Starosta Zamojski oraz Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk.

Po wystąpieniach Komendanta i Jego Zastępców głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Podsumował naradę i złożył podziękowania za osiągnięte wyniki oraz wysoki poziom pracy zamojskich policjantów i pracowników Policji. Podziękował też zaproszonym gościom za współpracę i pomoc w realizacji naszych ustawowych zadań.

Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk  

Kilka słów do policjantów i pracowników naszej jednostki skierowali też obecni goście. W wystąpieniach podkreślili dobrą współpracę z zamojską policją, której efekty w sposób wymierny wpływają na wysoki poziom lokalnego bezpieczeństwa. Goście podziękowali również za codzienne współdziałanie na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego.

Odprawa roczna policjnatów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

aspirant sztabowy Dorota Krukowska - Bubiło