Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Zamościu w dniu 14 stycznia 2022 roku podjął Uchwałę nr 10/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do 9 lutego 2022 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem:

 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2022 r.”
 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2022 r.”
 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU TURYSTYKI W 2022 r.”

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

www.facebook.com/powzam

 • ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-2022.pdf
  919 kb
 • ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-2022.pdf
  172 kb
 • wzor---oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx
  54 kb
 • uchwala-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-2022.pdf
  605 kb