Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w powiecie zamojskim świadczone są osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w powiecie zamojskim od 1 stycznia 2022r. świadczone są osobiście
w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Rejestracja na porady odbywa się pod numerem telefonu 602 66 44 24.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE WRAZ Z NIEODPŁATNĄ MEDIACJĄ NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO

Na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w których świadczona jest także nieodpłatna mediacja. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu,
przy ul. Przemysłowej 4 oraz w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14.

.

W punktach nieodpłatnego poradnictwa zapewniona jest obsługa osób niepełnosprawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24 w godz. 7:30 – 15:30. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę poza punktem, w miejscu zamieszkania lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu podanym do rejestracji zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym zawiązanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945 t.j.) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2021r., poz. 743). W związku z powyższym, podmiot ubiegający się o pomoc przed jej uzyskaniem powinien przedstawić:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo:

- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 1. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osobom uprawnionym korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Karta Pomocy – część B udostępniana jest osobom uprawnionym przez osobę udzielającą porady. Wypełniony druk opinii osoba uprawniona umieszcza w urnie znajdującej się w pobliżu punktu nieodpłatnych porad prawnych/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu 602 66 44 24 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, na adres: Wydział Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

HARMONOGRAM

udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez adwokatów:
Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, I piętro, pokój 115;

Poniedziałek – specjalizacja dyżuru „Prawo karne” godz. 7:30 – 11:30

Wtorek – godz. 8:00 - 12:00

Środa – godz. 7:30 – 11:30

Czwartek – godz. 7:30 – 11:30

Piątek – specjalizacja dyżuru „Nieodpłatna mediacja” – godz. 7:30 – 11:30;

II punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez radców prawnych:
Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, I piętro, pokój 115;

Poniedziałek - godz. 11:30 – 15:30

Wtorek – godz. 12:00 - 16:00

Środa – godz. 11:30 – 15:30

Czwartek- specjalizacja dyżuru „Nieodpłatna mediacja” – godz. 11:30 – 15:30

Piątek – godz. 11:30 – 15:30;

III punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14;

Poniedziałek – godz. 14:00 - 18:00

Wtorek – godz. 10:00 – 14:00

Środa – Specjalizacja dyżuru „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem” - godz. 14:00 – 18:00

Czwartek – Specjalizacja dyżuru „Nieodpłatna mediacja” – godz. 12:00 – 16:00

Piątek – godz. 8:00 – 12:00

IV punkt, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu

Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, I piętro, pokój 116;

Poniedziałek - godz. 7:30 – 11:30

Wtorek – Specjalizacja dyżuru „Nieodpłatna mediacja” – godz. 8:00 – 12:00

Środa - godz. 7:30 – 11:30

Czwartek – godz. 7:30 – 11:30

Piątek – godz. 7:30 – 11:30

Z dodatkowymi informacjami na temat nieodpłatnego poradnictwa można zapoznać się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

www.facebook.com/powzam

Pliki do pobrania:

 • 9516_wzor-oswiadczenia-beneficjenta-pomocy-de-minimis.pdf
  449 kb
 • 9518_karta-poradnictwa-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem.pdf
  707 kb
 • lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-aktualizacja.docx
  66 kb
 • nieodplatne-poradnictwo-w-powiecie-zamojskim---informacje.docx
  47 kb
 • wzor-oswiadecznia-o-ktorym-mowa-w-art-4-ust-2-ustawy-z-dnia-5-sierpnia-2015-r-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim-oraz-edukacji-prawnej.pdf
  306 kb