Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej pełniącej - funkcję pogotowia rodzinnego.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu;
 2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny;
2) przysposobienie;
3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapewniają odpowiednie warunki bytowe, mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.
 • Pokrywamy koszt szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Zawodowym rodzinom zastępczym oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę i miesięczne wynagrodzenie;
 • pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
 • pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych przez rodzinę problemów;
 • pomoc psychologiczną i prawną.

Osoby chętne do pełnienia tej funkcji proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14.00 tel. 84 53 00 968, 84 53 00 973.

www.facebook.com/powzam