Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi nabór wniosków w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.  

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

W naborze do programu, jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie jednorocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta do dnia 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące zakresu kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi, warunkujące udział w naborze określa regulamin.

Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php