Mieszkania chronione prowadzone przez Powiat Zamojski

Powiat Zamojski prowadzi mieszkania chronione treningowe dla usamodzielnionych wychowanków ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z mieszkań mogą korzystać osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.

Mieszkania usytuowane są w miejscowości Zwierzyniec, ul. Partyzantów 3B2 oraz ul. Rózin 8C.

Więcej informacji udziela Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, tel. 846872958

www.facebook.com/powzam

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg