Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert

Zarząd Powiatu w Zamościu na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia w 2023 roku, ogłoszony Uchwałą nr 99/2023 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 31 maja 2023 roku, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty w otwartym konkursie ofert.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu,

3) na stronie internetowej Powiatu Zamojskiego.

www.facebook.com/powzam

  • Uchwała Zarządu Powiatu w Zamościu nr 135/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku
    12 Mb