Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

20 października 2017 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił święto państwowe, jakim jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto to zostało ustanowione, jak mówi ustawa, w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi - rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Święto to obchodzone jest 12 lipca, w rocznicę zbrodni dokonanej przez niemieckich okupantów na mieszkańcach wsi Miechów, położonej w woj. świętokrzyskim. Zostali oni wymordowani w ciągu dwóch dni, w okrutny sposób, za pomoc niesioną partyzantom. Cała miejscowość została zaś spalona.

www.facebook.com/powzam