Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu (dz. nr 132/1).

Z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 28 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.4241.19.2019.KK.9, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 czerwca 2018 r. (znak: LUZZŚ.3.436.81.2018.ML), opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z 23 października 2019 (znak: NZ.700.26.2019) można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość, ul. Partyzantów 10, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu Miasta po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (84 6772 438).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni – od 14 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. w formie:

ustnej do protokołu,

pisemnej na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub do urny (w przypadku korespondencji listowej decyduje data stempla pocztowego),

za pomocą środków komunikacji: telefonicznej na numer 84 6772 438 i 84 6772 431, elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz za pomocą skrzynki ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zamość.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) wnioski złożone po upływie wskazanego wcześniej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.