Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Miasto Zamość jako Lider, wraz z Partnerami: Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Biszcza, Urzędem Gminy Kurów oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie od lipca 2016 r. do końca lutego 2020 r. realizuje w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” z działania „2.1 Cyfrowe Lubelskie” projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 5 447 864,29 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 4 630 684,65 zł. Miastu Zamość przyznano 2 383 569,51 zł dofinansowania, Gminie Baranów 677 163,07 zł, Gminie Biszcza 665 296, 65 zł, Gminie Kurów 768 396,78 zł, a Powiatowi Lubelskiemu 136 258,64 zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Zamość, Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Biszcza, Urzędem  Gminy Kurów oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie.

Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” był wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Współpraca w zakresie jego realizacji otworzyła nowe możliwości dla Lidera i jego Partnerów, dzięki czemu możliwe było uruchomienie elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Zamość, Urzędzie Gminy Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, Urzędzie Gminy Kurów oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie, które umożliwią obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej.

W ramach Projektu zakupione zostały systemy informatyczne back office oraz front office dla ww. urzędów, a także sprzęt niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną i zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto przeprowadzona została integracja systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności.

Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału platformy krajowej ePUAP. Łącznie – przez ww. jednostki – zostanie opracowanych i wdrożonych 89 e-usług publicznych dostosowanych do Lidera i Partnerów:

46 e-usługi na 3 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe i ulepszone), w tym przez Miasto Zamość:

 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
 • Wniosek o udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego;
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej;
 • Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków;
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • Wniosek o dotację z budżetu gminy;
 • Rejestracja danych w platformie dialogu społecznego i komunikacji oraz wyrażenie zgodny na komunikację elektroniczną;
 • Wniesienie petycji do urzędu przy wykorzystaniu platformy dialogu społecznego i komunikacji.

43 e-usługi na 5 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe umożliwiające dzięki rozwiązaniom technologicznym załatwienie spraw w pełni elektronicznie), w tym przez Miasto Zamość:

 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • Prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw;
 • Prowadzenie spraw w zakresie wieczystego użytkowania;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą renty planistycznej;
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem opłaty skarbowej;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg podatkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z rozłożeniem należności na raty.

Uruchomienie elektronicznych usług publicznych zostało połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu „chmury obliczeniowej” (IaaS) oraz zakupem infrastruktury sprzętowej, która umożliwiła wdrożenie innych systemów oraz zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z oprogramowanie zrządzającym, wielofunkcyjnych zapór sieciowych, urządzeń do backupu danych oraz zestawów komputerowych.

Dla Urzędu Miasta w Zamościu projekt przewiduje:

 • uruchomienie i modernizację 4 systemów teleinformatycznych: portalu podatkowego, platformy dialogu społecznego i komunikacji, rozbudowę systemu dziedzinowego oraz systemu zarządzania budżetem Miasta - ułatwią one załatwianie spraw podatkowych i księgowych oraz komunikację z urzędem;
 • wprowadzenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z e-administracji;
 • nabycie przez 82 urzędników kompetencji cyfrowych pozwalających wdrożyć nowoczesne aspekty e-administracji;
 • uruchomienie 10 nowych e-usług na 3 poziomie dojrzałości oraz 15 na co najmniej 4 poziomie dojrzałości;
 • doposażenie Miasta w sprzęt informatyczny, który usprawni e-administrację oraz ułatwi załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

 

Grupą docelową Projektu stanowią mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 5 447 864,29 zł. Okres realizacji projektu to: lipiec 2016 r. - luty 2020 r.

Beneficjenci – Lider: Miasto Zamość oraz Partnerzy Projektu: Gmina Baranów, Gmina Biszcza, Gmina Kurów, Powiat Lubelski.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.