Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

9 stycznia 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie trzech nowych klasopracowni. Będą z nich korzystać uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Pracownie powstały w ramach projektu "Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW wraz z budową zewnętrznej windy". Projekt zrealizowano ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i PFRON oraz Miasta Zamość. Przebudowa kosztowała ponad 1 200 000 zł.

W wyremontowanych klasopracowniach będą prowadzone zajęcia przysposobienia do pracy, a uczniowie będą się uczyć wykonywania prac krawieckich, stolarstwa, ogrodnictwa, garncarstwa i wyrobów dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności niezbędne do wykonywania pracy (dostosowanej do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi) na otwartym lub chronionym rynku pracy. Młodzi ludzie będą mogli również wykorzystywać zdobyte umiejętności w codziennym życiu.

Jak informuje SOSW w Zamościu, w ramach wyposażenia klasopracowni zakupiono trzy platformy diagnostyczno - rehabilitacyjne stanowiące wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Jest to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.

W budynku dydaktycznym Ośrodka wymieniono windę wewnętrzną. Remont został zrealizowany przez Miasto Zamość w ramach projektu „Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pn. wymiana platformowego dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu” z dofinansowaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków PFRON o/Lublin.

 

informacje i zdjęcia: SOSW Zamość